Mreža kreativnih gradova UNESCO-a osnovana je 2004. godine s ciljem jačanja saradnje između gradova koji su prepoznali kreativnost kao strateški faktor održivog urbanog razvoja.

Svih 295 kreativnih gradova koji danas čine Mrežu kraetivnih gradova UNESCO-a rade zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva, a to su prvenstveno stavljanje kreativnih industrija u središte razvojnih strategija gradova i razvoj međunarodne saradnje između gradova unutar Mreže.

Mreža danas pokriva sedam kreativnih oblasti: zanate i narodne umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i muziku.

Kreativni gradovi unutar Mreže rade na ostvarivanju sljedećih ciljeva:

  • Jačanje međunarodne saradnje među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški faktor održivog razvoja;
  • Stimulisanje inicijativa koje podstiču kreativnost kao osnovnu komponentu urbanog razvoja, putem partnerstva koja uključuju javni sektor, privatni sektor i civilno društvo;
  • Jačanje stvaranja, distribucije i širenja kulturnih aktivnosti, dobara i usluga;
  • Stvaranje središta kreativnosti i inovacija, te širenje prilika za stvaraoce i stručnjake u sektoru kulture;
  • Poboljšanje pristupa i učešća u kulturnom životu i uživanja u kulturnim dobrima i uslugama, posebno za ranjive i marginalizovane grupe i pojedince;
  • Potpuno integrisanje kulture i kreativnosti u lokalne razvojne strategije i planove.

Kreativni gradovi UNESCO-a su u prilici kroz ovu globalnu Mrežu, na nivou kreativnih gradova i na međunarodnom nivou, ostvarivati partnerstva, razmjenjivati iskustva, znanja i dobre prakse, raditi na pilot projektima i inicijativama, učestvovati u stručnim i umjetničkim razmjenama, istraživati i primjenjivati iskustva drugih kreativnih gradova, te raditi na politikama i mjerama za održivi urbani razvoj i na aktivnostima podizanja svijesti.